آزمون های سنجش آمادگی جسمانی (درجه2ترای اتلون)

این آزمون طی 600 ثانیه برگزار میشود و پاسخگویی باید در همین بازه زمانی انجام پذیرد

You must specify a text.
You must specify a text.
You must specify a text.
You must specify a text.