کارآفرینی، برگزاری رویدادهای علمی و آموزشی، توسعه رویکردهای نوین علوم ورزشی و سلامت در جامعه