واریز مبلغ 250 هزارتومان به شماره کا رت 6037997599067627 هیات پزشکی ورزشی استان تهران

کارگاه آب درمانی

  • لطفا اول اسمتون جناب آقای/سرکار خانم بنویسید
  • لطفا اسمتون را با Ms/Mr شروع کنید
  • لطفا شماره خود را بدون صفر وارد کنید
  • فیش واریز به مبلغ ۲۵۰ هزار تومان به شماره کارت؛ ۶۰۳۷۹۹۷۵۹۹۰۶۷۶۲۷ بنام هیات پزشکی ورزشی استان تهران لطفا فیش واریزی خود را در اینجا بارگذاری کنید