2.مبانی فیزیولوژیک و آمادگی جسمانی کارشناس استعدادیاب

این آزمون طی 480 ثانیه برگزار میشود و پاسخگویی باید در همین بازه زمانی انجام پذیرد

You must specify a text.
You must specify a text.
You must specify a text.
You must specify an email address.