WhatsApp Image 2020 03 16 at 14.49.29

7-متغیرهای تمرین

این آزمون طی 600 ثانیه برگزار میشود و پاسخگویی باید در بازه همین زمان انجام شود.

You must specify a text.
You must specify a text.
You must specify a text.
You must specify an email address.
k