رای گیری فدراسیون گلف

نام و نام خانوادگی(Required)
نام پدر(Required)
MM slash DD slash YYYY
شماره تماس خود را بدون صفر وارد کنید
کمیسیون خود را انتخاب کنید؟(Required)
Max. file size: 2 GB.
برای کمیسیون داوران کارت داوری/ یرای کمیسیون مربیان کارت مربیگری/ و در کمیسیون ورزشکاران معرفی نامه از هیات استان را بارگزاری کنید
Max. file size: 2 GB.
سرمربیان یا مربیانی که تیم ملی یا ورزشکاران تحت رهبری آنها، موفق به کسب مقام های مشروحه ذیل طی )هشت( سال گذشته شده است: الف( مقام اول تا ششم بازی های المپیک یا پارالمپیک ب( مقام اول تا چهارم مسابقات قهرمانی جهان / جام جهانی. ج( مقام اول تا سوم بازی های آسیایی و پاراآسیایی. د( مقام اول تا سوم مسابقات قهرمانی آسیا. ٢. سرمربیان تیم های ورزشی )آقایان و بانوان( که تیم تحت رهبری آنها موفق به کسب مقام اول تا سوم لیگ برتر یا قهرمانی کشور رشته، طی )هشت( سال گذشته شده است. ٣. مربیان استعدادیاب سطح یک ملی که موفق به شناسایی و معرفی استعداد در تیم های ملی پایه طی )هشت( سال گذشته شده اند. نامه تأییدیه همکاری و عملکرد مربی از فدراسیون الزامی است. ٤. اعضاء کمیته مربیان کنفدراسیون آسیایی و فدراسیون جهانی طی ) هشت ( سال گذشته. ٥. مدرسان مربیگری سطح یک ملی و سایر سطوح مدرسی آسیایی و جهانی طی )هشت( سال گذشته
Max. file size: 2 GB.
١. دارا بودن مقام بین المللی مکتسبه در )هشت( سال گذشته با اولویت ذیل : الف( مقام اول تا چهارم بازی های المپیک یا پارالمپیک ب( مقام اول تا چهارم مسابقات قهرمانی جهان / جام جهانی. ج( مقام اول تا سوم بازی های آسیایی و پاراآسیایی. د( مقام اول تا سوم مسابقات قهرمانی آسیا. ه ( داشتن مقام اول تا سوم در مسابقات رسمی، داخلی ) قهرمانی کشور(. ز( داشتن مقام اول تا سوم لیگ برتر به همراه تیم در رشته های گروهی
Max. file size: 2 GB.
1. داوران بین المللی که حداقل در یکی از مسابقات مشروحه ذیل طی هشت سال گذشته به عنوان سرداور، داور و ناظر داوری قضاوت داشته اند: الف( بازی های المپیک یا پارالمپیک ب )مسابقات قهرمانی جهان / جام جهانی. ج( بازی های آسیایی و پاراآسیایی. د( مسابقات قهرمانی آسیا. ه ( مسابقات لیگ برتر / قهرمانی کشور ٢. اعضاء کمیته داوران کنفدراسیون آسیایی و فدراسیون جهانی طی هشت سال گذشته ٣. مدرسان داوری در سطح یک ملی و سایر سطوح آسیایی و فدراسیون جهانی طی هشت سال گذشته