كارگاه آنلاين پپتيدها در بدنسازي توسط انجمن بدنسازي و تمرينات قدرتي ايران در تاريخ 13 تيرماه ساعت 21 الي 23 برگزار خواهد شد

در پايان اين دوره به شركت كنندگان گواهينامه رسمي و دو زبانه از انجمن بدنسازي و تمرينات قدرتي ايران  اهدا مي شود.

مدرس: دكتر مرتضي بهرامي نژاد

(رئيس انجمن بدنسازي و تمرينات قدرتي ايران، بدنساز تيم هاي ملي در 6 دوره المپيك و بازيهاي آسيايي، مسئول قسمت سنجش آكادمي ملي المپيك)

شركت در اين دوره براي عموم آزاد است

45 +

Minutes

600 +

Calories Burnt

85 %

Workout Intensity

فاصله زمانی رویداد (1)

Sunday
-

Class Schedule

مربیان