علي ماهر

بدنسازي و بادي بيلدينگ

دكتر عظيم كلانتري

بدنسازي فوتبال، علم تمرين

Maris Stone

lyengar Yoga

Andrew Rasel

Ashtanga Yoga

Luise Fisy

Hatha Yoga

دکتر هادی عطارد

مسئول دپارتمان تغذیه آکادمی ملی المپیک

دکتر مجدالدین مستعان

روان شناس تیم های ملی

دکتر ابوالفضل هاشم پور

متخصص پزشکی ورزشی