پور

اطلاعات بیشتر درمورد مربیان

  • ورزش در آب
  • فدراسيون انجمن هاي ورزشي

بنيانگذار انجمن ورزش در آب ايران، رئيس كميته برايتونيك در آب كشور، مولف و مترجم كتب تخصصي ورزش در آب و فيتنس در آب

ورزش در آب 100%
براي تونيك در آب 100%
بدنسازي در آب 100%